OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych przez WAW-BET K. Wawrzkiewicz spółka cywilna, realizowane jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
WAW-BET K. Wawrzkiewicz Spółka Cywilna,
z siedzibą w 42-202 Częstochoa,
ul. Poselska 12/32, Polska,
NIP 5732838260, REGON 242754898

2. Dane kontaktowe:
e-mail: wawbet@waw-bet.pl
tel. (034) 369 90 91

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
- niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy /na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
- wykonania czynności wynikającymi z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa /na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
- realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się w związku z realizacją umowy, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia /na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/.

4. Państwa dane osobowe obejmują:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji;
2. dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres e-mail;
3. informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
- pracownicy Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
- podmioty zewnętrzne, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Przysługuje Państwu prawo:
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan również wnieść sprzeciw, a także skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane do zakończenia okresu, w którym będzie możliwe dochodzenie wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy. Przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy czas przechowywania danych. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3. niniejszej klauzuli informacyjnej.

BETONIARNIA
CZĘSTOCHOWA

42-202 Częstochowa
ul. Poselska 12/32
tel. 34 369 90 91
fax. 34 369 92 30
kom. 693 083 539
e-mail: wawbet@waw-bet.pl

BETONIARNIA
KLUCZBORK

46-200 Kluczborka
Smardy Dolne, ul. Wielka 1
tel/fax. 77 413 71 54
kom. 502 112 208
e-mail: wawbet.smardy@op.pl

BETONIARNIA
ZAWADZKIE

47-120 Zawadzkie
ul. Lubliniecka 3
tel/fax. 77 461 65 17
kom. 691 683 838
e-mail: wawbet.zawadzkie@op.pl